SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

SAZPŠ

Predsedníctvo

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda asociácie.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA

Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ


Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 9. februára 2019:

1. Predsedníctvo schvaľuje sídlo SAZPŠ podľa adresy trvalého pobytu štatutárneho zástupcu - 013 22 Rosina 497.

2. Predsedníctvo schvaľuje sídlo sekretariátu na adrese - 036 01 Martin, Kollárova 90.

3. Predsedníctvo schvaľuje zriadenie chránenej dielne na adrese - 036 01 Martin, Kollárova 90.

4. Predsedníctvo schvaľuje prijatie p. Ľudmily Kubašovej za sekretárku a administratívnu pracovníčku.

5. Predsedníctvo schvaľuje plat p. Ľudmily Kubašovej vo výške zákonom stanovenej minimálnej mzdy.

6. Predsedníctvo schvaľuje prijatie ŠKZP Pegas Remata za riadneho člena SAZPŠ.

7. Predsedníctvo schvaľuje zastupovanie advokátskou kanceláriou JUDr. Chlapík, s. r. o.

8. Predsedníctvo schvaľuje vykonanie hĺbkového ekonomického auditu za roky 2014 - 2018.

9. Predsedníctvo schvaľuje bezplatnú registráciu športovcov v databáze regisportu SPV.

10. Predsedníctvo schvaľuje člena p. Jakuba Kraka ako zástupcu asociácie pri SPV.

11. Predsedníctvo schvaľuje rozpočet na rok 2019. 


Mgr. Peter Ďuroška, v. r.

Václav Trnka, v. r.

Ľudmila Šišáková, v. r.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image